Biểu-tình bảo-vệ môi-trường

01.05.2016

tại Quảng-Bình, Đà-Nẵng, Nghệ-An, Nha-Trang, Sóc-Trăng, Vũng-Tàu

MANIFESTATIONS POUR L'ENVIRONNEMENT
à Quảng-Bình, Đà-Nng, Nghệ-An, Nha-Trang, Sóc-Trăng, Vũng-Tàu

          

      

Videos

Ngư-dân Qung-Bình biểu-tình chống thm-ha cá chết miền Trung : Video Youtube 1

Ngư-Dân Làng Bin Cảnh-Dưong biểu-tình phản-đối FORMOSA !! Part 1 : Video Youtube.com 2

Ngư-Dân Làng Bin Cảnh-Dưong biểu-tình phản-đối FORMOSA !! Part 2 : Video Youtube 3

Quảng Bình: Biểu-tình dữ dội chống Formosa : Video Youtube 4

Biểu-tình phản-đối Formosa tại Cảnh Dưong, Quảng Trạch, Quảng Bình : Video Youtube 5

Ngư-dân bùng-phát biểu-tình lớn, chặn quốc-lộ 1A tại Quảng Bình : Video Youtube 6

Phỏng-vấn Cô Nguyễn Trang Nhung, người dân Sài-Gòn : Video Youtube 7

Biểu-tình lớn tại Nhà Thờ Đức Bà, Sài-Gòn : Video Youtube 8

01.05.2016
Đà-Nẵng

   

01.05.2016
Nghệ-An

 

01.05.2016
Nha-Trang

     

01.05.2016
Sóc-Trăng

  

01.05.2016
Sóc-Trăng

   

29.04.2016
Quảng-Bình

       

  

Ðả-đảo
Ðảng Cộng-Sản Việt- Nam

đồng-lõa với giặc,
gian ác với dân,
lụy-phục ngoại-thù,
phản-bội Tổ-Quốc !

Pour combattre la Chine Communiste
il faut renverser

le régime communiste vietnamien

à bas le
Parti Communiste Vietnamien

complice avec l'ennemi,
perfide avec le Peuple,
lâche avec l'ennemi,
traître envers la Patrie !