Biểu-tình

Bảo-vệ môi-trường

08.05.2016 tại Việt-Nam

MANIFESTATIONS POUR L'ENVIRONNEMENT
au Vietnam

Nha-Trang nhập-cuộc phản-đối Formosa 08.5.2016 : Video Youtube 1

Nha-Trang nhập-cuộc phản-đối Formosa 08.5.2016 : Video Youtube 2

Nha-Trang : Video Youtube 3

Hải-Phòng

       

   

Nha-Trang

        

08.05.2016
Quảng-Bình

    

Vũng-Tàu

         

Ðả-đảo
Ðảng Cộng-Sản Việt- Nam

đồng-lõa với giặc,
gian ác với dân,
lụy-phục ngoại-thù,
phản-bội Tổ-Quốc !

Pour combattre la Chine Communiste
il faut renverser

le régime communiste vietnamien

à bas le
Parti Communiste Vietnamien

complice avec l'ennemi,
perfide avec le Peuple,
lâche avec l'ennemi,
traître envers la Patrie !