Biểu-tình

Bảo-vệ môi-trường

03-10.07.2016 tại Việt-Nam

MANIFESTATIONS POUR L'ENVIRONNEMENT
au Vietnam

Vũng-Tàu
10.07.2016

  

Tiền-Giang
10.07.2016

     

 

Sài-Gòn
10.07.2016

      

    

     

Huế
10.07.2016

   

Hà-Nội
10.07.2016

   

Vinh
10.07.2016

Bắc-Giang
09.07.2016

    

Hà-Nội
08.07.2016

    

Quảng-Bình
07.07.2016

Video Youtube 1      Video Youtube 2      Video Youtube 3

          

Vũng-Tàu
06.07.2016

   

Cảnh-Dương
04.07.2016

  

Nghệ-An
04.07.2016

    

Sài-Gòn
03.07.2016

      

    

    

Ðả-đảo
Ðảng Cộng-Sản Việt- Nam

đồng-lõa với giặc,
gian ác với dân,
lụy-phục ngoại-thù,
phản-bội Tổ-Quốc !

Pour combattre la Chine Communiste
il faut renverser

le régime communiste vietnamien

à bas le
Parti Communiste Vietnamien

complice avec l'ennemi,
perfide avec le Peuple,
lâche avec l'ennemi,
traître envers la Patrie !