Ðêm Thắp Nến cho Việt-Nam

Veillée pour le Vietnam

20.08.2016 / Bruxelles

Chuẩn-bị và trang-trí - les préparatifs

        

        

 

Lễ Chào Quốc-Kỳ - Le Salut aux Couleurs : https://youtu.be/SSuNv6O7S3c
Diễn-văn - Discours : https://youtu.be/D9h5MJhR1b4

 

với sự hiện-diện - en la présence de M. Michel Breydel, Conseiller Communal d'Ixelles

    

Hoạt-náo-viên - les animateurs
Phát-biểu : https://youtu.be/PCwSIkq_0zk
Khẩu-hiệu - Slogans : https://youtu.be/jWgqEvGhai8

        

       

 

Quang-cảnh - vue d'ensemble

        

        

        

Văn-nghệ - animations

Bonjour Vietnam : https://youtu.be/Ptof6GERRoA
Triệu con tim : https://youtu.be/6cb5P5B3b-M
Một chút quà cho Quê-Hương : https://youtu.be/sNGc5ROcxyA
Việt-Nam ! Việt-Nam ! : https://youtu.be/4EUax1XWhOU
Người Việt Tự-Do Hành-khúc : https://youtu.be/Qnl1nWVQzX4

       

     

  

 

        

        

        

        

        

      

        

        

       

       

       

      

       

       

        

        

  

https://www.youtube.com/watch?v=VqBwVHtc_Zk

 

Ðả-đảo
Ðảng Cộng-Sản Việt- Nam

đồng-lõa với giặc,
gian ác với dân,
lụy-phục ngoại-thù,
phản-bội Tổ-Quốc !

Pour combattre la Chine Communiste
il faut renverser

le régime communiste vietnamien

à bas le
Parti Communiste Vietnamien

complice avec l'ennemi,
perfide avec le Peuple,
lâche avec l'ennemi,
traître envers la Patrie !