QUỐC-HẬN 2007

PLACE DE L'ALBERTINE
BRUXELLES

   

    

Bàn Thờ Tổ-Quốc
     

Lễ Bái
  

Lễ Chào Quốc-Kỳ
    

Phút Mặc-Niệm
   

Diễn-Văn của Ban Tổ-Chức và Quan-Khách