QUỐC-HẬN 2008

DEVANT L'AMBASSADE
DU VIETNAM COMMUNISTE
BRUXELLES

Quan-khách phát-biểu

 

 

  

   

 

 

  

  

   

 

Biểu-ngữ đả-đảo Việt-Cộng
     

Lễ Chào Quốc-Kỳ
   

     

Rừng Cờ Vàng 3 Sọc Đỏ