QUỐC-HẬN / Paris - PHÁP
26.04.2014
Commémoration du 30 avril
/ Paris - France

trước Toà Đại-sứ Việt-Cộng / devant l'ambassade communiste

Video Youtube 1      Video Youtube 2      Video Youtube 3      thegioinguoiviet.net

Vinh-Danh Cờ Vàng

     

    

 

Biểu-tình / Manifestation