Video Youtube

 

1.   Biu-tình trướcĐại-Sứ-quán Việt-Cộng

        

       

       

       

       

       

       

       

  

2.   Biu-tình tại Quảng-trường Brandenburger Tor

        

       

       

       

       

       

       

       

       

       

    

 

3.   Cầu-nguyện Tôn-Giáo tại Thánh-Đường St. Aloysius

        

 

4.   Họp Mặt tại Hội-Trường St. Aloysius