Lễ Khánh-Thành Tượng-ài Thuyền-Nhân

tại chùa Vạn-Hạnh

ALMERE 30.04.2016
Inaugiration de la Stèle des Boat People / Commémoration du 30 avril

à la Pagode Vạn-Hạnh

       

  

Videos

01/12

Chào mừng quan-khách

Video Youtube 01

02/12

Chào cờ +văn tế

Video Youtube 02

03/12

Cắt băng khánh-thành+Tác-giả

Video Youtube 03

04/12

Nghi-thức Phật Giáo

Video Youtube 04

05/12

Nghi-thức Công Giáo

Video Youtube 05

06/12

Ân-nhân LM Casse Alkmaar

Video Youtube 06

07/12

Thị-trưởng Almere

Video Youtube 07

08/12

Cộng-Đồng Hoà Lan tri-ân

Video Youtube 08

09/12

Hỏa tiêu Tàu Smit Lloyd 14

Video Youtube 09

10/12

Con em Thuyền-nhân cảm-tạ

Video Youtube 10

11/12

Ban xây Tượng-Đài cảm-tạ

Video Youtube 11

12/12

Tiệc mừng

Video Youtube 12