QUỐC-HẬN 41 năm
Frankfurt am Main
BAD HOMBURG

ĐỨC / ALLEMAGNE
Commémoration du 30 avril

Liên-Hội Ngưi Việt Tỵ Nạn tại CHLB Đức
Hội Ngưi Việt Tỵ Nạn tại Frankfurt & VPC
Fédération des Réfugiés Vietnamiens d'Allemagne
Association des Réfugiés Vietnamiens de Frankfurt


   

   

   

   

   

   

   

  

    

Tường-thuật : chantroimoimedia.com     lyhuong.net/uc