QUỐC-HẬN 41 năm

MONTREAL 30.04.2016
Commémoration du 30 avril

Cộng-Đồng Ngưi Việt Quốc Gia Vùng Montréal
Communauté Vietnamienne de Montréal

VIDEOS :

Lễ Thượng Kỳ Việt-Nam Cộng-Hoà 2016 & Tưởng-Niệm Ngày Quốc-Hận 30-04 : Video Youtube 1
Lễ Tưởng-Niệm Ngày Quốc-Hận tài Tưởng-Niệm Tử-Sĩ QLVNCH : Video Youtube 2