QUỐC-HẬN 41 năm

Commémoration du 30 avril

Wesminster, California

HOA KỲ / U.S.A.

Cộng-Đồng Việt-Nam Nam California
Communauté Vietnamienne Sud-Californie

VIDEOS :

Video Youtube 1      Video Youtube 2       Video Youtube 3

Lễ Xuất Phát Treo Cờ - 27.04.2016

    

   

   

   

   

   

    

   

   

  

  

  

   

    

 

Đêm Tưởng-Niệm - 30.04.2016

    

    

   

   

   

   

   

   

   

   

     

   

Ðả-đảo
Ðảng Cộng-Sản Việt- Nam

đồng-lõa với giặc,
gian ác với dân,
lụy-phục ngoại-thù,
phản-bội Tổ-Quốc !