42 năm QUỐC HẬN 2017

42è Commémoration du 30 avril

BIỂU-TìNH QUỐC-HẬN TRÊN KHẮP THẾ-GIỚI
COMMEMORATION DU 30 AVRIL
A TRAVERS LA PLANETE

Almere

Almere, Hollande : Cộng-Đồng Người Việt tại Hòa-Lan tổ-chức Ngày Thuyền-Nhân Hòa Lan 30-4-2017 tại Almere
(Netherlands) trong khuôn-viên Chùa Vạn Hạnh
Video Youtube

London

Cộng-Đồng Người Việt Tỵ-Nạn Cng-Sản tại Vương-Quốc Anh
Video Youtube 1      Video Youtube 2      Video Youtube 3      Video Youtube 4      Video Youtube 5

      

      

Oslo

Video Youtube 1      Video Youtube 2

Paris

Cộng-Đồng Người Việt Quốc-Gia Tự-Do tại Pháp
Video Youtube 1      Video Youtube 2      Video Youtube 3

Tập-Thể Người Việt Tỵ-Nạn Cng Sản tại Pháp
Video Youtube

 

Đảng Việt Tân
Video Facebook

Video Youtube 1      Video Youtube 2      Video Youtube 3

Varsovie

Bất ngờ Trịnh Xuân Thanh xuống đường biểu-tình ngày Quốc-Hận 30.04 cùng người Việt tại Ba-Lan
Video Facebook/CONGHOATHOIBAO

Ðả-đảo
Ðảng Cộng-Sản Việt- Nam

đồng-lõa với giặc,
gian ác với dân,
lụy-phục ngoại-thù,
phản-bội Tổ-Quốc !

Pour combattre la Chine Communiste
il faut renverser

le régime communiste vietnamien

à bas le
Parti Communiste Vietnamien

complice avec l'ennemi,
perfide avec le Peuple,
lâche avec l'ennemi,
traître envers la Patrie !