QUỐC-HẬN 42 năm

BERLIN 29 .04.2017
42è Commémoration du 30 avril

trước Toà Đại-Sứ Việt-Cộng tại Berlin
devant l'ambassade communiste à Berlin

Liên-Hi Người Việt Tỵ-Nạn Cng-Sản tại CHLBĐ
Video Facebook 1      Video Facebook 2      Video Youtube