QUỐC-HẬN 42 năm

BRUXELLES 30.04.2017
42è Commémoration du 30 avril

trước Toà Đại-Sứ Việt-Cộng tại Bruxelles
devant l'ambassade communiste à Bruxelles

Avec la participation de

M. Michel BREYDEL de GROENINGHE
Conseiller Communal / Nghị-viên Ixelles, MR

      

Vidéos
Sửa-soạn bắt đầu chương-trình - Préparatifs
Sửa-soạn bắt đầu chương-trình - Préparatifs
BRUXELLES
Bắt đầu - Début
Lời phát-biểu / Allocution de M. Lê Hữu Đào
Lời phát-biểu / Allocution de M. Nguyễn Kim Hưng et Mme Trần Kim Ngọc
Lời phát-biểu / Allocution de M. Michel Breydel, Conseiller communal d' Ixelles – Hô khẩu-hiệu / slogans : M. Nguyễn Khắc Long
Việt-cộng quay film lén : đặt máy quay phim thường-trực bên bệ cửa sổ chứ không dám đưa mặt ra - La lâcheté des Communistes...
Chấm-dứt / : Nguyễn Quốc Bảo– tin Unesco
Bế-mạc / Clôture

Video Youtube

Chuẩn-bị - Préparatifs

        

         

         

   

"Phó-nhòm" - Photographes

            

Hoạt-náo-viên - Animateurs

Nguyễn Quốc Bảo - Nguyễn Khắc Long - Lê Hữu Hạnh-Quyên

    

Diễn-văn - Discours

Ông Phạm Văn Danh
Trưởng Ban Tổ-chức

     

Ông Văng Thành Công
Chủ-tch Hội Thân-Hữu Bỉ-Vit

   

Bà Nguyễn Mộng Châu
Chủ-tịch Hội Chuyên-Gia Việt-Nam

   
Ông Lê Hữu Đào
Chủ-tịch Cộng-Đồng Việt-Nam / Liège

     

  

Ông Michel BREYDEL de GROENINGHE
Conseiller Communal
Nghị-viên Ixelles, MR

   
Bà Trần Kim Ngọc
Đại-diện Đảng Việt Tân / VQ Bỉ
    
Ông Nguyễn Kim Hưng
Đại-diện Việt-Nam Quốc Dân Đảng / VQ Bỉ
    

Quang-cảnh & khí-thế - Ambiance