QUỐC-HẬN 43 năm - FRANKFURT 30.04.2018
Biểu-Tình và tuần-hành
trước Tổng Lãnh-sự Việt-Cộng
Hội Người Việt Tỵ-Nạn Cộng-Sản tại Frankfurt

FRANKFURT 30.04.2018
43è Commémoration du 30 avril

Video Youtube