Quốc-Hận - Commémorations

30 Tháng Tư - 30 Avril 2019

OTTAWA

Lễ Thượng Kỳ - Phút Mặc Niệm : Video Youtube 1

Biểu tình tuần hành trước tòa đại sứ Việt Cộng : Video Youtube 2

Hợp ca trước tòa đại sứ Việt Cộng : Video Youtube 3

       

             

       

       

       

       

       

     

        

    

Ðả-đảo
Ðảng Cộng-Sản Việt- Nam

đồng-lõa với giặc,
gian ác với dân,
lụy-phục ngoại-thù,
phản-bội Tổ-Quốc !

Pour combattre la Chine Communiste
il faut renverser

le régime communiste vietnamien

à bas le
Parti Communiste Vietnamien

complice avec l'ennemi,
perfide avec le Peuple,
lâche avec l'ennemi,
traître envers la Patrie !