Quốc-Hận Toàn khắp Thế-Giới
Commémorations à travers la planète

30 Tháng Tư - 30 Avril 2020

Vì cơn dịch Vũ-Hán COVID-19, Ngày Quốc-Hận 2020 đã phải bãi-bỏ khắp nơi....

     

Ðả-đảo
Ðảng Cộng-Sản Việt- Nam

đồng-lõa với giặc,
gian ác với dân,
lụy-phục ngoại-thù,
phản-bội Tổ-Quốc !

Pour combattre la Chine Communiste
il faut renverser

le régime communiste vietnamien

à bas le
Parti Communiste Vietnamien

complice avec l'ennemi,
perfide avec le Peuple,
lâche avec l'ennemi,
traître envers la Patrie !