Quốc-Hận - Commémorations

30 Tháng Tư - 30 Avril 2021

Chùa Khánh Anh / Evry

Lễ Tưởng-Niệm 46 năm ngày Quốc-Hận 30.04, được cử-hành vào ngày 02.05.2021
tại đài Tưởng-Niệm Thuyền-Nhân trong khuôn viên chùa Khánh Anh Évry-Courcouronnes, Pháp-Quốc

Video Youtube      Video Facebook

        

      

      

      

       

  

Ðả-đảo
Ðảng Cộng-Sản Việt- Nam

đồng-lõa với giặc,
gian ác với dân,
lụy-phục ngoại-thù,
phản-bội Tổ-Quốc !

Pour combattre la Chine Communiste
il faut renverser

le régime communiste vietnamien

à bas le
Parti Communiste Vietnamien

complice avec l'ennemi,
perfide avec le Peuple,
lâche avec l'ennemi,
traître envers la Patrie !