Quốc-Hận Toàn khắp Thế-Giới
Commémorations à travers la planète

30 Tháng Tư - 30 Avril 2022

23.04.2022
Mississauga

Lễ Thượng Kỳ Tưởng-Niệm 47 năm Quốc-Hận tại Mississauga

        

30.04.2022
Annandale


Biểu-Tình Tưởng-Niệm Quốc-Hận 30 tháng Tư
Manifestation de Commémoration du 30 avril

30.04.2022
Berlin


Biểu-Tình Tưởng-Niệm Quốc-Hận 30 tháng Tư
trước Toà Đại-Sứ Vit-Cộng
Manifestation de Commémoration du 30 avril

devant l'Ambassade des Vit-Cộng

30.04.2022
Bruxelles


Biểu-Tình Tưởng-Niệm Quốc-Hận 30 tháng Tư
trước Toà Đại-Sứ Vit-Cộng
Manifestation de Commémoration du 30 avril

devant l'Ambassade des Vit-Cộng

30.04.2022
Dallas


Biểu-Tình Tưởng-Niệm Quốc-Hận 30 tháng Tư tại Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ
Manifestation de Commémoration du 30 avril

   

30.04.2022
Den Haag


Biểu-Tình Tưởng-Niệm Quốc-Hận 30 tháng Tư tại Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ
Manifestation de Commémoration du 30 avril

Video 1

30.04.2022
Houston


Biểu-Tình Tưởng-Niệm Quốc-Hận 30 tháng Tư tại Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ
Manifestation de Commémoration du 30 avril

Video 1 - Video 2

30.04.2022
Mississauga

Biểu-Tình Tưởng-Niệm Quốc-Hận 30 tháng Tư
Manifestation de Commémoration du 30 avril

30.04.2022
Montreal

Biểu-Tình Tưởng-Niệm Quốc-Hận 30 tháng Tư
Manifestation de Commémoration du 30 avril

Video 1 - Video 2

      

        

  

30.04.2022
Paris


Biểu-Tình Tưởng-Niệm Quốc-Hận 30 tháng Tư
Manifestation de Commémoration du 30 avril

Video 1

30.04.2022
Philadelphia


Biểu-Tình Tưởng-Niệm Quốc-Hận 30 tháng Tư
Manifestation de Commémoration du 30 avril

30.04.2022
San Francisco


Biểu-Tình Tưởng-Niệm Quốc-Hận 30 tháng Tư
Manifestation de Commémoration du 30 avril

Video 1

30.04.2022
Toronto


Biểu-Tình Tưởng-Niệm Quốc-Hận 30 tháng Tư
Manifestation de Commémoration du 30 avril

30.04.2022
Washington DC


Biểu-Tình Tưởng-Niệm Quốc-Hận 30 tháng Tư
Manifestation de Commémoration du 30 avril

30.04.2022
WESTMINSTER

Biểu-Tình Tưởng-Niệm Quốc-Hận 30 tháng Tư
Manifestation de Commémoration du 30 avril

     

     

Ðả-đảo
Ðảng Cộng-Sản Việt- Nam

đồng-lõa với giặc,
gian ác với dân,
lụy-phục ngoại-thù,
phản-bội Tổ-Quốc !

Pour combattre la Chine Communiste
il faut renverser

le régime communiste vietnamien

à bas le
Parti Communiste Vietnamien

complice avec l'ennemi,
perfide avec le Peuple,
lâche avec l'ennemi,
traître envers la Patrie !