Ngày Quốc-Tế Nhân-Quyền
Journée Internationnale
des Droits de l'Homme
10.12.2013
tại Hoa-Kỳ & Gia-Nã-Đại
au Canada et aux U.S.A.

Double-click on each picture to enlarge


Lễ Trao Giải Nhân-Quyền Việt-Nam 2013 / Westminster

Đêm Nhân-Quyền cho Việt-Nam 2013 / Little Saigon - California

Toronto

07.12.2013

 

California

07.12.2013

       

      

     

   

New York  07.12.2013 

http://www.youtube.com/watch?v=Id9zr3TO9Os      http://youtu.be/xun9nPeYm1Y

Washington

07.12.2013

http://youtu.be/bNAxe17GbBQ

 

 

 

    

ả-đảo
Ðảng Cộng-Sản Việt- Nam

đồng-lõa với giặc,
gian ác với dân,
lụy-phục ngoại-thù,
phản-bội Tổ-Quốc !

Pour combattre la Chine Communiste
il faut renverser

le régime communiste vietnamien

à bas le
Parti Communiste Vietnamien

complice avec l'ennemi,
perfide avec le Peuple,
lâche avec l'ennemi,
traître envers la Patrie !