Ngày Quốc-Tế Nhân-Quyền
Journée Internationnale
des Droits de l'Homme
08.12.2018
SYDNEY

Đốt lửa trại - Thắp nến cầu-nguyện cho quê-hương và các tù-nhân lương-tâm, đặc-biệt là anh Trần Huỳnh Duy Thức
tại Thung Lũng Hoa Vàng vào ngày 08.12.2018

Video Facebook 1

        

       

       

       

       

Ðả-đảo
Ðảng Cộng-Sản Việt- Nam

đồng-lõa với giặc,
gian ác với dân,
lụy-phục ngoại-thù,
phản-bội Tổ-Quốc !

Pour combattre la Chine Communiste
il faut renverser

le régime communiste vietnamien

à bas le
Parti Communiste Vietnamien

complice avec l'ennemi,
perfide avec le Peuple,
lâche avec l'ennemi,
traître envers la Patrie !