Ngày Quốc-Tế Nhân-Quyền
Journée Internationnale
des Droits de l'Homme
10.12.2019
BRUXELLES

en la présence de
với sự hiện-diện của

Mme Maria ARENA
Dân-biểu Quốc-Hội Âu-Châu
Députée européenne
Chủ-Tịch Tiểu-Ban Nhân-Quyền QHAC
Présidente / Sous-Commission / Droits de l'Homme

Mme Saskia BRICMONT
Dân-biểu Quốc-Hội Âu-Châu
Députée européenne
Thành-viên Ủy-Ban Thương-Mại Thế-Giới QHAC
Membre de la Commission INTA

M. Vincent METTEN
Ủy-viên Phong-Trào Quốc-Tế Cho Tây-Tạng
Executive Member of ICT
(International Campaign for Tibet)
M. VŨ Đăng Sơn
Thành-viên Điều-hành Nhóm Tinh Thần Diên Hồng
Membre Exécutif du Collectif Diên Hồng (France)

Mlle ZUMRETAY ARKIN
Thành-viên Điều-hành
Nghị-Hội Thế-Giới Dân-Tộc Duy Ngô
Membre Exécutif du World Uyghur Congress

Mlle Jo TAM & M. Louis CHIK
Thành-viên Tổ-Chức Ủng-Hộ Hồng-Kng tại Bỉ
Membres du Stand With Hong-Kong de Belgique

Mme HOÀNG Thị Mỹ Lâm
Chủ-Tịch Liên-Hội Người Việt Tị-Nạn Cộng-Sản/ Đức
Présidente / Fédération des Réfugiés Vietnamiens / RDA

M. NGUYỄN Quang Kế
Chủ-Tịch Cộng-Đồng Người Việt Tị-Nạn Cộng-Sản tại Hòa-Lan
Président / Communauté des Réfugiés Vietnamiens / Hollande

M. PHURBO
Đại-diện Cộng-Đồng Người Tây-Tạng tại Bỉ
Représentant / Communauté des Tibétains / Belgique

Mme NGUYỄN Tuyết Nga
Nhà văn, Bỉ
Ecrivaine / Belgique

R.P. NGUYỄN Hùng Lân
Linh-mục / Btuxelles

M. TRỊNH Đỗ Tôn Vinh
Đại-diện các Đảng-bộ Việt Tân tại Âu Châu
Représentant des Groupes Việt Tân en Europe

Quang-cảnh - Décors

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

10.12.2019
BRUXELLES - Rond-point Schuman

Video YOUTUBE toàn-bộ / complète : 2 h
01. Chào Mừng Quan-Khách - Accueil des invités
02. Lễ Chào Quốc-Kỳ - Le Salut aux Coukeurs
03. Allocutions de Mesdames Maria ARENA et Saskia BRICMONT
04. Phát-biểu của Quan-Khách - Allocutions des Invités
05. Phỏng-vấn - Interviews

Video YOUTUBE 1 - Video YOUTUBE 2 - Video YOUTUBE 3

Phát-biểu - Interventions

    

   

    

    

    

      

    

   

    

Nhiếp-ảnh-gia & Phóng-viên - Photographes & Reporters

     

     

      

     

     

Hoạt-náo-viên - Animateurs

    

    

    

     

      

     

      

    

    

    

    

      

    

       

       

    

     

     

    

    

    

          

         

         

       

Ðả-đảo
Ðảng Cộng-Sản Việt- Nam

đồng-lõa với giặc,
gian ác với dân,
lụy-phục ngoại-thù,
phản-bội Tổ-Quốc !

Pour combattre la Chine Communiste
il faut renverser

le régime communiste vietnamien

à bas le
Parti Communiste Vietnamien

complice avec l'ennemi,
perfide avec le Peuple,
lâche avec l'ennemi,
traître envers la Patrie !