Ngày Quốc-Tế Nhân-Quyền
Journée Internationnale
des Droits de l'Homme
08.12.2019
PARIS

Đại-diện Giáo-Hội PGVNTN cùng nhóm anh chị em Người Việt Tự Do đã tập-trung lúc 14h chiều tại quảng- trường Trocadéro tại Paris để đồng-hành với cộng-đồng người Tây Tạng, người Duy Ngô Nhĩ, Tân Cương, nhân ngày Quốc-Tế Nhân-Quyền 10/12

Video 1 : https://www.youtube.com/watch?v=4KifaCogSrM

    

    

Ðả-đảo
Ðảng Cộng-Sản Việt- Nam

đồng-lõa với giặc,
gian ác với dân,
lụy-phục ngoại-thù,
phản-bội Tổ-Quốc !

Pour combattre la Chine Communiste
il faut renverser

le régime communiste vietnamien

à bas le
Parti Communiste Vietnamien

complice avec l'ennemi,
perfide avec le Peuple,
lâche avec l'ennemi,
traître envers la Patrie !