RFA_20060630_BTNTNLG.htm

Đài RFA phỏng-vấn Ông Lê Hữu Đào
nhân Lễ Khánh-thành Bia Tưởng-Niệm Thuyền-nhân tại Liège
30.06.2006