RFA_20080310_50TT.htm

Đài RFA phỏng-vấn Ông Lê Hữu Đào
nhân ngày "50 năm Trung-Cộng chiếm Tây-Tạng"