Cérémonie d'Inauguration de la Stèle de Remerciements

Liège - 30.06.2006

Lễ Khánh-Thành
Bia Tưởng-Niệm Thuyền-Nhân
và Cảm-tạ Thành-Phố Liège

Parc d'Avroy - Liège - BELGIQUE

Double-click on each picture to enlarge

 

Plan d'accès

Invitation

Le Jour - Liège
28.06.2006

Le Soir
29.06.2006

Le Jour - Liège
01.07.2006

CALITODAY

Phỏng-vấn
Hình

Radio Chân Trời Mới