Tổng Biểu-Tình Toàn Quốc và khắp Thế-Giới
mỗi ngày Chủ-nhật
kể từ ngày 05.03.2017

FRANKFURT - R.F.A. - 05.03.2017

Biểu-tình đồng-hành cùng Quốc-Nội tại Frankfurt- Đức Quốc

https://chantroimoimedia.com/2017/03/06/nguoi-viet-tai-duc-dong-hanh-cung-dong-bao-quoc-noi-dau-tranh-cho-quyen-song/
https://www.youtube.com/watch?v=-iwesqROlE0&t=608s

      

      

      

      

      

    

    

     

      

   

Ðả-đảo
Ðảng Cộng-Sản Việt- Nam

đồng-lõa với giặc,
gian ác với dân,
lụy-phục ngoại-thù,
phản-bội Tổ-Quốc !

Pour combattre la Chine Communiste
il faut renverser

le régime communiste vietnamien

à bas le
Parti Communiste Vietnamien

complice avec l'ennemi,
perfide avec le Peuple,
lâche avec l'ennemi,
traître envers la Patrie !