Tổng Biểu-Tình Toàn Quốc và khắp Thế-Giới
mỗi ngày Chủ-nhật
kể từ ngày 05.03.2017

MELBOURNE - AUSTRALIA - 04.03.2017

Melbourne xuống đường hưởng-ứng Tổng biểu-tình
http://www.lyhuong.net/uc/index.php/shcd/4733-4733
https://www.youtube.com/watch?v=KTw-p5FZjNg
https://www.youtube.com/watch?v=HhwV3GpBEjc
https://www.youtube.com/watch?v=PsNd65wfXNI
https://www.youtube.com/watch?v=_QbaebFdKtA
https://www.youtube.com/watch?v=15-XhdDXVAo
https://www.youtube.com/watch?v=R9OvMushaFA

       

       

       

       

       

       

       

      

      

      

       

       

         

        

     

Ðả-đảo
Ðảng Cộng-Sản Việt- Nam

đồng-lõa với giặc,
gian ác với dân,
lụy-phục ngoại-thù,
phản-bội Tổ-Quốc !

Pour combattre la Chine Communiste
il faut renverser

le régime communiste vietnamien

à bas le
Parti Communiste Vietnamien

complice avec l'ennemi,
perfide avec le Peuple,
lâche avec l'ennemi,
traître envers la Patrie !