Tổng Biểu-Tình Toàn Quốc và khắp Thế-Giới
mỗi ngày Chủ-nhật
kể từ ngày 05.03.2017

BRUXELLES - BELGIQUE - 25.03.2017

Biểu-tình đồng-hành cùng Quốc-Nội tại Bruxelles - Vương-Quốc Bỉ

https://youtu.be/VqBwVHtc_Zk
SBTN : http://www.sbtn.tv/bruxelles-bi-thap-nen-dong-hanh-cung-quoc-noi/
https://youtu.be/eoV4CxJFWFs
https://youtu.be/XNhuHIIoNM8

Nữ-Phóng-viên Thu Hồng (Hệ-thống Truyền-thông Việt-Nam Hải-Ngoại / Âu-Châu)
phỏng-vấn Ông Lê Hữu Đào - 26.03.2017 :
https://youtu.be/DGk7ZuqFEzA

        

       

       

       

       

       

        

        

    

Diễn-hành

       

      

 

Thắp nến

       

      

       

   

Ðả-đảo
Ðảng Cộng-Sản Việt- Nam

đồng-lõa với giặc,
gian ác với dân,
lụy-phục ngoại-thù,
phản-bội Tổ-Quốc !

Pour combattre la Chine Communiste
il faut renverser

le régime communiste vietnamien

à bas le
Parti Communiste Vietnamien

complice avec l'ennemi,
perfide avec le Peuple,
lâche avec l'ennemi,
traître envers la Patrie !