Tổng Biểu-Tình Toàn Quốc và khắp Thế-Giới
mỗi ngày Chủ-nhật
kể từ ngày 05.03.2017

Manifestations générales à travers la planète
chaque Dimanche, à partir du 05.03.2017

22.04.2017
OREGON

        

        

22.04.2017
SAN JOSE

     

    

09.04.2017
PARIS

     

  

09.04.2017
SAN FRANCISCO

Biểu-tình chống Tập Cẩm Bình
https://youtu.be/OCvNzcCDrsU

     

   

09.04.2017
SAN JOSE
06.04.2017
FLORIDA
02.04.2017
WESTMINTER
01.04.2017
SAN JOSE

     

01.04.2017
PARIS

Ðả-đảo
Ðảng Cộng-Sản Việt- Nam

đồng-lõa với giặc,
gian ác với dân,
lụy-phục ngoại-thù,
phản-bội Tổ-Quốc !

Pour combattre la Chine Communiste
il faut renverser

le régime communiste vietnamien

à bas le
Parti Communiste Vietnamien

complice avec l'ennemi,
perfide avec le Peuple,
lâche avec l'ennemi,
traître envers la Patrie !