Tổng Biểu-Tình Toàn Quốc và khắp Thế-Giới
mỗi ngày Chủ-nhật
kể từ ngày 05.03.2017

Tháng Sáu - Juin 2017

Manifestations générales à travers la planète
chaque Dimanche, à partir du 05.03.2017

30.06.2017
Portland

Tự-Do cho Nguyễn Ngọc Như Quỳnh !!!

  

24.06.2017
PARIS

       

         

17.06.2017
PARIS

         

       

11.06.2017
PARIS

Biển Vắng : văn-nghệ thiện-nguyện quyên góp giúp nạn-nhân ô-nhiễm Môi-Trường Formosa
https://www.youtube.com/watch?v=sijizIffQTY
https://www.youtube.com/watch?v=dbxJ1oYkiA4
https://www.youtube.com/watch?v=c-z-FZ-cRmk
https://www.youtube.com/watch?v=JGyldD5e678

     

11.06.2017
SAN JOSE

         

10.06.2017
DOULIU
TAIWAN

Tổ-chức Liên-Minh Hành-Động vì Sức Khỏe và Môi-Trường Không Khí của Đài-Loan, tổ-chức biểu-tình phản-đối Cty lọc dầu thuộc Cty Mẹ của tập-đoàn Formosa.
https://www.facebook.com/thanhnienconggiao/videos/1338795009522969/

      

Ðả-đảo
Ðảng Cộng-Sản Việt- Nam

đồng-lõa với giặc,
gian ác với dân,
lụy-phục ngoại-thù,
phản-bội Tổ-Quốc !

Pour combattre la Chine Communiste
il faut renverser

le régime communiste vietnamien

à bas le
Parti Communiste Vietnamien

complice avec l'ennemi,
perfide avec le Peuple,
lâche avec l'ennemi,
traître envers la Patrie !