Tổng Biểu-Tình Toàn Quốc và khắp Thế-Giới
mỗi ngày Chủ-nhật
kể từ ngày 05.03.2017

Tháng Mười - Octobre 2017

Manifestations générales à travers la planète
chaque Dimanche, à partir du 05.03.2017

29.10.2017
Evry

Chùa Khánh Anh Evry

   

28.10.2017
Paris

     

    

28.10.2017
San Jose

     

     

     

      

22.10.2017
Houston

     

     

     

   

21.10.2017
Paris

Biểu-Tình lần thứ 34 yểm-trợ Quốc-Nội
https://www.youtube.com/watch?v=OvJGdIcXfcU

     

21.10.2017
Paris

     

       

14.10.2017
Paris

Biểu-Tình lần thứ 33 yểm-trợ Quốc-Nội
https://www.youtube.com/watch?v=FqOeWEgZ-1w
https://www.youtube.com/watch?v=K9GnGV5kmpQ

     

Ðả-đảo
Ðảng Cộng-Sản Việt- Nam

đồng-lõa với giặc,
gian ác với dân,
lụy-phục ngoại-thù,
phản-bội Tổ-Quốc !

Pour combattre la Chine Communiste
il faut renverser

le régime communiste vietnamien

à bas le
Parti Communiste Vietnamien

complice avec l'ennemi,
perfide avec le Peuple,
lâche avec l'ennemi,
traître envers la Patrie !