Tổng Biểu-Tình Toàn Quốc và khắp Thế-Giới
mỗi ngày Chủ-nhật
kể từ ngày 05.03.2017

Tháng Mười Một - Novembre 2017

Manifestations générales à travers la planète
chaque Dimanche, à partir du 05.03.2017

26.11.2017
New Zeland

 

25.11.2017
Paris

Tun Thứ Tám -- Paris biểu-tình Đồng-Hành cùng Quốc-Nội chống Formosa : https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=xUKEY9Z8Ino

10.11.2017
Liège

NO XI

01.11.2017
Bussy-
Saint-Georges

Lễ Tưởng Niệm Thuyền-Nhân

      

       

Ðả-đảo
Ðảng Cộng-Sản Việt- Nam

đồng-lõa với giặc,
gian ác với dân,
lụy-phục ngoại-thù,
phản-bội Tổ-Quốc !

Pour combattre la Chine Communiste
il faut renverser

le régime communiste vietnamien

à bas le
Parti Communiste Vietnamien

complice avec l'ennemi,
perfide avec le Peuple,
lâche avec l'ennemi,
traître envers la Patrie !