Ngày Quốc-Tế Nhân-Quyền
Journée Internationale des Droits de l'Homme
BERLIN - 09.12.2017

Liên-Hi Người Việt Tỵ-Nạn Cng-Sản tại CHLB Ðức
13g00-15g00 : Biểu-Tình tại Brandenburger Tor-BERLIN
16g00-17g00 : Thánh-Lễ Cầu-Nguyện cho Quê-Hương Việt-Nam
St Aloysius, Schwyserstr. 1, D-13349
18g30-23g00 : Hội-Thảo - Văn-Nghệ tại Hội-Trường

https://photos.google.com/share/AF1QipO_7HQlFJk2yKLzjR9OAwsDtG4NI5gF7rQSdI6yNIcsrf9-xLpw4mEkoaEyg6r6LQ?key=TENfM096bDRITm43M2FHT2ZUY1lrOGVYc0NlVm9B

13g00-15g00 : Biểu-Tình tại Brandenburger Tor-BERLIN

       

   

      

      

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      

     

16g00-17g00 : Thánh-Lễ & Cầu-Nguyện cho Quê-Hương Việt-Nam
St Aloysius, Schwyserstr. 1, D-13349 BERLIN

       

       

       

       

       

   

18g30-23g00 : Hội-Thảo - Văn-Nghệ tại Hội-Trường
St Aloysius, Schwyserstr. 1, D-13349 BERLIN

       

       

       

       

       

       

     

Ðả-đảo
Ðảng Cộng-Sản Việt- Nam

đồng-lõa với giặc,
gian ác với dân,
lụy-phục ngoại-thù,
phản-bội Tổ-Quốc !

Pour combattre la Chine Communiste
il faut renverser

le régime communiste vietnamien

à bas le
Parti Communiste Vietnamien

complice avec l'ennemi,
perfide avec le Peuple,
lâche avec l'ennemi,
traître envers la Patrie !