Tổng Biểu-Tình Toàn Quốc và khắp Thế-Giới
mỗi ngày Chủ-nhật
kể từ ngày 05.03.2017

Tháng Mười Hai - Décembre 2017

Manifestations générales à travers la planète
chaque Dimanche, à partir du 05.03.2017

Toronto - 27.01.2018

Biểu-tình chống văn-hóa-vận Cộng-sn tại Canada.

Nhiệt-dộ xuống dưới 20 dộ âm, Cộng-Đồng Người Việt Tự-Do tại Canada dã tổ-chức biểu-tình d chống lại văn-hóa-vận của toà Đại-Sứ Việt-Cộng, qua các dêm văn-nghệ với các nghệ-sĩ từ VN qua.

https://www.facebook.com/ngocphan2013/videos/2463878547169940/
https://www.facebook.com/ngocphan2013/videos/2463958607161934/

      

     

        

        

        

       

        

        

        

        

        

 

Ðả-đảo
Ðảng Cộng-Sản Việt- Nam

đồng-lõa với giặc,
gian ác với dân,
lụy-phục ngoại-thù,
phản-bội Tổ-Quốc !

Pour combattre la Chine Communiste
il faut renverser

le régime communiste vietnamien

à bas le
Parti Communiste Vietnamien

complice avec l'ennemi,
perfide avec le Peuple,
lâche avec l'ennemi,
traître envers la Patrie !