Tổng Biểu-Tình Toàn Quốc và khắp Thế-Giới
mỗi ngày Chủ-nhật
kể từ ngày 05.03.2017

Tháng Giêng - Janvier 2018

Manifestations générales à travers la planète
chaque Dimanche, à partir du 05.03.2017

28.01.2018
San Jose

       

      

      

27.01.2018
Paris

Paris biểu-tình đồng-hành cùng quốc-nội chống Formosa : lần thứ Mười Ba
       

     

25.01.2018
Ottawa

Biểu-tình chống văn-hóa-vận Cộng-sn tại Canada.

Nhiệt-dộ xuống dưới 20 dộ âm, Cộng-Đồng Người Việt Tự-Do tại Canada dã tổ-chức biểu-tình d chống lại văn-hóa-vận của toà Đại-Sứ Việt-Cộng, qua các dêm văn-nghệ với các nghệ-sĩ từ VN qua.

Video Facebook 1   Video Facebook 2

Ottawa
   

20.01.2018
Houston

Lễ Tưởng-Niệm các Anh Hùng Tử-Sĩ Hoàng-Sa tại Thành-phố Houston - Texas - Hoa-Kỳ

           

20.01.2018
Paris

Paris biểu-tình đồng-hành cùng quốc-nội chống Formosa : lần thứ Mười Hai
Video Youtube 1

14.01.2018
San Jose

 

13.01.2018
Paris

Paris biểu-tình đồng-hành cùng quốc-nội chống Formosa : lần thứ Mười Một
Video Youtube 1

 

06.01.2018
Paris

   

Ðả-đảo
Ðảng Cộng-Sản Việt- Nam

đồng-lõa với giặc,
gian ác với dân,
lụy-phục ngoại-thù,
phản-bội Tổ-Quốc !

Pour combattre la Chine Communiste
il faut renverser

le régime communiste vietnamien

à bas le
Parti Communiste Vietnamien

complice avec l'ennemi,
perfide avec le Peuple,
lâche avec l'ennemi,
traître envers la Patrie !