Tổng Biểu-Tình Toàn Quốc và khắp Thế-Giới
mỗi ngày Chủ-nhật
kể từ ngày 05.03.2017

Tháng Tư - Avril 2018

Manifestations générales à travers la planète
chaque Dimanche, à partir du 05.03.2017

Avril 2018

28.04.2018
Paris

Paris biểu-tình đồng-hành cùng quốc-nội chống Formosa

        

        

         

 

28.04.2018
Toronto

   

14.04.2018
Copenhagen

      

14.04.2018
Paris

Paris biểu-tình đồng-hành cùng quốc-nội chống Formosa

    

14.04.2018
San Jose

San Jose biểu-tình đồng-hành cùng quốc-nội chống Formosa

     

  

08.04.2018
Ottawa

Ðáp lời kêu gọi của Ðảng Việt Tân, Ðồng-Bào tại Ottawa biểu-tình Phản-Ði CSVN khủng-b những người yêu nước.

      

       

         

07.04.2018
Frankfurt

Ðáp lời kêu gọi của Ðảng Việt Tân, Ðồng-Bào tại Frankfurt biểu-tình Phản-Ði CSVN khủng-b những người yêu nước.

      

       

       

      

07.04.2018
Paris

Paris biểu-tình đồng-hành cùng quốc-nội chống Formosa

    

07.04.2018
San Jose

San Jose biểu-tình đồng-hành cùng quốc-nội chống Formosa

      

      

    

06.04.2018
Paris

Paris đã chia sẻ, hiệp-thông với thân-nhân các Tù-Nhân Lương-Tâm mới bị tuyên những bản án nng-nề
trong phiên toà đấu-tố hôm qua 05.04.2018.

https://www.youtube.com/watch?v=TZkvX6Q2U8k

      

  

06.04.2018
Mimasaka

Trình thỉnh-nguyện-thư bỏ tượng-đài HCM tại thành-phố Mimasaka, Nhật-Bản.

https://www.youtube.com/watch?v=sbg29-Q7DaY
Video Facebook 1    Video Facebook 2

          

05.04.2018
Canberra

Biểu-tình để phản-đối phiên toà bịp-bợm xét-xử 6 Nhà Đấu-Tranh Dân-Chủ : Nguyễn Văn Đài, Phạm Văn Trội, Nguyễn Trung Tôn, Trương Minh Đức, Lê Thu Hà và Nguyễn Bắc Truyền

Video Facebook 1

     

     

 

05.04.2018
Sydney

Biểu-tình để phản-đối phiên toà bịp-bợm xét-xử 6 Nhà Đấu-Tranh Dân-Chủ : Nguyễn Văn Đài, Phạm Văn Trội, Nguyễn Trung Tôn, Trương Minh Đức, Lê Thu Hà và Nguyễn Bắc Truyền

       

03.04.2018
London

Yểm-trợ các Nhà Đấu-Tranh Dân-Chủ tại Quốc-Nội

Ðả-đảo
Ðảng Cộng-Sản Việt- Nam

đồng-lõa với giặc,
gian ác với dân,
lụy-phục ngoại-thù,
phản-bội Tổ-Quốc !

Pour combattre la Chine Communiste
il faut renverser

le régime communiste vietnamien

à bas le
Parti Communiste Vietnamien

complice avec l'ennemi,
perfide avec le Peuple,
lâche avec l'ennemi,
traître envers la Patrie !