Tổng Biểu-Tình Toàn Quốc và khắp Thế-Giới
mỗi ngày Chủ-nhật
kể từ ngày 05.03.2017

Tháng Năm - Mai 2018

Manifestations générales à travers la planète
chaque Dimanche, à partir du 05.03.2017

Mai 2018

26.05.2018
Paris

Paris biểu-tình đồng-hành cùng quốc-nội chống Formosa

          

          

        

23.05.2018
Fairfield

Hội-đồng thành-phố Fairfield, nơi có đông người Việt tỵ-nạn cộng-sản nhất Úc-Châu,
vừa thông qua nghị-quyết Công-Nhận Cờ Vàng, với tỷ-lệ 100% !!!

Video FaceBook 1   Video.FaceBook 2

     

19.05.2018
Paris

Paris biểu-tình đồng-hành cùng quốc-nội chống Formosa

     

     

     

    

12.05.2018
Paris

Paris biểu-tình đồng-hành cùng quốc-nội chống Formosa

       

       

       

    

12.05.2018
Troisdorf

Lễ Khánh-thành Bia Tưởng-Niệm Tiến-sĩ NEUDECK

       

Ðả-đảo
Ðảng Cộng-Sản Việt- Nam

đồng-lõa với giặc,
gian ác với dân,
lụy-phục ngoại-thù,
phản-bội Tổ-Quốc !

Pour combattre la Chine Communiste
il faut renverser

le régime communiste vietnamien

à bas le
Parti Communiste Vietnamien

complice avec l'ennemi,
perfide avec le Peuple,
lâche avec l'ennemi,
traître envers la Patrie !