Tổng Biểu-Tình Toàn Quốc và khắp Thế-Giới
Phản-đối Việt-gian Bán nước
cho Trung-Cộng !!!

PARIS 29.06. 2018

Phản-đối Việt-gian Bán nước cho Trung-Cộng !!!

Phật-Giáo Việt-Nam Thống-Nhất & Đồng-Bào biểu-tình Đồng-Hành với Quốc-Nội

Video Youtube

         

          

              

      

       

        

        

        

  

Ðả-đảo
Ðảng Cộng-Sản Việt- Nam

đồng-lõa với giặc,
gian ác với dân,
lụy-phục ngoại-thù,
phản-bội Tổ-Quốc !

Pour combattre la Chine Communiste
il faut renverser

le régime communiste vietnamien

à bas le
Parti Communiste Vietnamien

complice avec l'ennemi,
perfide avec le Peuple,
lâche avec l'ennemi,
traître envers la Patrie !