Tổng Biểu-Tình Toàn Quốc và khắp Thế-Giới
mỗi ngày Chủ-nhật
kể từ ngày 05.03.2017

Tháng Sáu - Juin 2018

Manifestations générales à travers la planète
chaque Dimanche, à partir du 05.03.2017

Juin 2018

02.06.2018
Paris

Paris biểu-tình đồng-hành cùng quốc-nội chống Formosa

https://www.facebook.com/albert.goulain/videos/10204798826528331/UzpfSTE3NjgyNTc5ODc6MTAyMDQ3OTkxMzYxMzYwNzE/

        

       

    

Ðả-đảo
Ðảng Cộng-Sản Việt- Nam

đồng-lõa với giặc,
gian ác với dân,
lụy-phục ngoại-thù,
phản-bội Tổ-Quốc !

Pour combattre la Chine Communiste
il faut renverser

le régime communiste vietnamien

à bas le
Parti Communiste Vietnamien

complice avec l'ennemi,
perfide avec le Peuple,
lâche avec l'ennemi,
traître envers la Patrie !