Tổng Biểu-Tình Toàn Quốc và khắp Thế-Giới
Ủng-hộ Quốc Nội Tổng Biểu-Tình
ngày 02.09.2018
giành lại Chính-Quyền

Liège, Place Saint-Lambert : 25.08.2018

Video Youtube 1      Video Youtube 2 (3'16")      Video Youtube 3 (1g17'30")      Video Youtube 4 (39'57")
Phỏng-vấn / Interviews : M.MME JF Hermanss, G. Gerardy & Nguyễn Văn Tánh : Video Youtube 5 (6'51")
Phát-biểu / Allocution de M. Lê Hữu Đào : Video Youtube 6 (1'54")

Chuẩn-bị

        

    

Biểu-ngữ & bảng đeo trước ngực

        

    

Quang-cảnh Biểu-tình

        

        

        

        

        

 

Ðả-đảo
Ðảng Cộng-Sản Việt- Nam

đồng-lõa với giặc,
gian ác với dân,
lụy-phục ngoại-thù,
phản-bội Tổ-Quốc !

Pour combattre la Chine Communiste
il faut renverser

le régime communiste vietnamien

à bas le
Parti Communiste Vietnamien

complice avec l'ennemi,
perfide avec le Peuple,
lâche avec l'ennemi,
traître envers la Patrie !