Tổng Biểu-Tình Toàn Quốc và khắp Thế-Giới
Ủng-hộ Quốc Nội Tổng Biểu-Tình
ngày 02.09.2018
giành lại Chính-Quyền

Bruxelles, Place de l'Albertine : 01.09.2018

Diễn-hành : video Facebook 1 (1'58")
Khai-mạc: video Facebook 2 (1'52")
Chào Cờ Âu-châu : video Facebook 3 (1'53")
Chào Cờ Bỉ : video Facebook 4 (53")
Quốc-ca Việt-Nam : video Facebook 5 (1'22")
Toàn-bộ : Video Youtube 1 (2h04'15"):
Toàn-bộ : Video Youtube 2 (1h46'53")
Avec la participation de :
M. Michel BREYDEL de GROENINGHE
Conseiller Communal / Nghị-viên Ixelles
Mme TRÂN Thục Nhi
Conseillère Communale / Nghị-viên Ixelles
  

Phát-biểu / Allocutions

         

     

Quang-cảnh Biểu-tình

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

Ðả-đảo
Ðảng Cộng-Sản Việt- Nam

đồng-lõa với giặc,
gian ác với dân,
lụy-phục ngoại-thù,
phản-bội Tổ-Quốc !

Pour combattre la Chine Communiste
il faut renverser

le régime communiste vietnamien

à bas le
Parti Communiste Vietnamien

complice avec l'ennemi,
perfide avec le Peuple,
lâche avec l'ennemi,
traître envers la Patrie !