Tổng Biểu-Tình Toàn Quốc và khắp Thế-Giới
Ủng-hộ Quốc Nội Tổng Biểu-Tình
ngày 02.09.2018
giành lại Chính-Quyền

Melbourne, Federation Square: 02.09.2018

video Facebook 1 - video Facebook 2 - video Facebook 3 - video Facebook 4

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      

Ðả-đảo
Ðảng Cộng-Sản Việt- Nam

đồng-lõa với giặc,
gian ác với dân,
lụy-phục ngoại-thù,
phản-bội Tổ-Quốc !

Pour combattre la Chine Communiste
il faut renverser

le régime communiste vietnamien

à bas le
Parti Communiste Vietnamien

complice avec l'ennemi,
perfide avec le Peuple,
lâche avec l'ennemi,
traître envers la Patrie !