Người Việt Bolsa xuống đường phản-đối dự-luật “đặc-khu” dâng Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc cho Tàu...

       

        

         

       

       

       

               

       

   

Ðả-đảo
Ðảng Cộng-Sản Việt- Nam

đồng-lõa với giặc,
gian ác với dân,
lụy-phục ngoại-thù,
phản-bội Tổ-Quốc !

Pour combattre la Chine Communiste
il faut renverser

le régime communiste vietnamien

à bas le
Parti Communiste Vietnamien

complice avec l'ennemi,
perfide avec le Peuple,
lâche avec l'ennemi,
traître envers la Patrie !