MELBOURNE 30.09.2018
CĐNVTD-VICTORIA biểu-tình tại FEDERATIONS SQUARE
phản-đối Việt-gian Bán nước cho Trung-Cộng !!!

video Facebook 1

       

       

        

        

       

        

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

Ðả-đảo
Ðảng Cộng-Sản Việt- Nam

đồng-lõa với giặc,
gian ác với dân,
lụy-phục ngoại-thù,
phản-bội Tổ-Quốc !

Pour combattre la Chine Communiste
il faut renverser

le régime communiste vietnamien

à bas le
Parti Communiste Vietnamien

complice avec l'ennemi,
perfide avec le Peuple,
lâche avec l'ennemi,
traître envers la Patrie !