Giáo-hội Phật-Giáo Việt-Nam Thống-Nhất Âu Châu, Úc Châu và Mỹ Quốc
biểu-Tình chống dự-luật Đặc-Khu, An-Ninh Mạng
và hỗ-trợ cuộc tranh-đấu của Nhân-Dân Việt Nam

https://www.youtube.com/watch?v=YjxdENYEshU
https://www.youtube.com/watch?v=xy0XwAJmZ8Q
video Facebook 1 - video Facebook 2 - video Facebook 3 - video Facebook 4 - video Facebook 5
video Facebook 6 - video Facebook 7

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

   

         

          

         

         

 

Ðả-đảo
Ðảng Cộng-Sản Việt- Nam

đồng-lõa với giặc,
gian ác với dân,
lụy-phục ngoại-thù,
phản-bội Tổ-Quốc !

Pour combattre la Chine Communiste
il faut renverser

le régime communiste vietnamien

à bas le
Parti Communiste Vietnamien

complice avec l'ennemi,
perfide avec le Peuple,
lâche avec l'ennemi,
traître envers la Patrie !