Tổng Biểu-Tình Toàn Quốc và khắp Thế-Giới
Phản-đối Việt-gian Bán nước
cho Trung-Cộng !!!

Tháng Mười - Octobre 2018

Manifestations générales à travers la planète
Octobre 2018

29.10.2018
Washington

Thỉnh-nguyện-thư với hơn 1 triệu chữ ký đã được Đại-Biểu Quốc-Hội Hoa-Kỳ đón nhận và Vị Đại-Diện hứa sẽ chuyển những ước-nguyện của chúng ta đến với Tổng-Thống Donald Trump và Bộ-Trưởng bộ Ngoại-Giao Michael Pompeo. Cuộc vận-động có một không hai đã thành-công tuyệt-vời. Hết lòng biết ơn Thầy Thích Thông Lai.

video Youtube
video Facebook 1 - video Facebook 2 - video Facebook 3

28.10.2018
Evry

Le salut au drapeau et hommage aux soldats qui se sont sacrifiés pour la patrie et les boat people qui ont perdu leur vie sur le chemin de l'exil.

     

28.10.2018
Queensland

Cuộc tuần-hành cho nhân-quyền và tự-do dân-chủ tại VN do Cộng-Đồng Người Việt Tự-Do Úc-châu - Queensland tổ-chức

video Facebook

28.10.2018
Westminster

Biểu-Tình Phản-đối Việt-gian Bán nước cho Trung-Cộng !!!

video Facebook

27.10.2018
Paris

Biểu-Tình Phản-đối Việt-gian Bán nước cho Trung-Cộng !!!

video Facebook

       

       

         

    

21.10.2018
Mỹ-Khánh

Giáo-xứ Mỹ Khánh đã thắp nến, chầu thánh-thể cầu-nguyện cho công-lý hòa-bình, cầu nguyện cho các tù-nhân lương-tâm
và đặc-biệt cầu-nguyện cho tù-nhân lương-tâm Lê Đình Lượng cũng như cho Dân-Tộc Việt-Nam
sớm thoát nạn duy-vật vô thần !

      

 

21.10.2018
Sài Gòn

Ném dép hạ nhục nền tư-pháp Việt-Cộng

video Youtube

21.10.2018
San Jose

Buổi cơm gây quỹ đấu-tranh dân-chủ Quốc-Nội

      

      

 

20.10.2018
Copenhagen

Biểu-Tình phản-đối "Thủ-Tướng Ngụy" Nguyễn Xuân Phúc !!!
video Facebook 1 - video Facebook 2 - video Facebook 3 - video Facebook 4 - video Facebook 5 - video Facebook 6

      

       

  

20.10.2018
Paris

Biểu-Tình Phản-đối Việt-gian Bán nước cho Trung-Cộng !!!

video Facebook 1 - video Facebook 2

       

        

        

       

20.10.2018
Sài Gòn

Biểu-tình đường Lê Duẩn Quận 1 tại Sài Gòn

video Youtube

20.10.2018
Toronto

Tiệc gây qũy yểm-trợ Việt Tân quốc-nội

      

      

  

18.10.2018
Bruxelles

Biểu-Tình đồng-hành cùng Cộng-Đồng Tây-Tạng trước Ủy-Ban Âu-Châu
phản-đối Trung-Cộng và "Thủ-Tướng Ngụy" Nguyễn Xuân Phúc !!!

Video complète (1h37'35) : video Youtube
video Facebook 1 - video Facebook 2

phần 1

phần 2

phần 3

phần 4

phần 5

phần 6

phần 7

phần 8

phần 9

video Youtube 1

video Youtube 2

video Youtube 3

video Youtube 4

video Youtube 5

video Youtube 6

video Youtube 7

video Youtube 8

video Youtube 9

1'56

3'07

1'56

3'07

14'10

2'05

1'36

2'18

8'48

      

       

       

      

17.10.2018
Nghệ An

Phản-đối phiên toà phúc-tẩm kết án người yêu nước Lê Đình Lượng
"Phiên toà Ngụy" đã giữ y án 20 năm tù 5 năm quản-chế cho Ông Lê Đình Lượng

     

  

14.10.2018
San Jose

Biểu-Tình Phản-đối Việt-gian Bán nước cho Trung-Cộng !!!
       

       

 

13.10.2018
Mỹ-Khánh

Giáo-Xứ Mỹ-Khánh đồng-tâm và hiệp-thông hướng về phiên toà phúc-tẩm kết án người yêu nước Lê Đình Lượng trong Thánh Lễ cầu-nguyện cho công-lý hoà-bình và cho các TNLT.

        

13.10.2018
Paris

Biểu-Tình Phản-đối Việt-gian Bán nước cho Trung-Cộng !!!

video Facebook

       

         

    

08.10.2018
Sacramento

Biểu-Tình Phản-đối Việt-gian Bán nước cho Trung-Cộng !!!

video Facebook

06.10.2018
Paris

Biểu-Tình Phản-đối Việt-gian Bán nước cho Trung-Cộng !!!

video Facebook

       

       

        

   

06.10.2018
Sydney

Phong-Trào Giới Trẻ Thế-Giới vì Nhân-Quyền - Chi-nhánh Sydney
Chiến-Dịch Đòi Trả Tự-Do cho Anh Trần Huỳnh Duy Thức và các TNLT tại Việt-Nam
Ngày thứ nhất : Đại-Hội Thánh-Mẫu La Vang Sydney

video Facebook

      

      

     

  

      

      

 

06.10.2018
Vĩnh Hoà

Giáo-xứ Vĩnh Hoà, Giáo-Phận Vinh thắp nến cầu-nguyện cho công-lý và hoà-bình, cho quê-huong đất nước Việt-Nam
đặc-biệt cho nhà hoạt-động dân-quyền Ông Lê Đình Lượng đang đối mặt trong chốn lao tù và chuẩn-bị phiên toà phúc-thẩm ngày 18.10.2018 tại Nghệ An.

video Facebook

    

Ðả-đảo
Ðảng Cộng-Sản Việt- Nam

đồng-lõa với giặc,
gian ác với dân,
lụy-phục ngoại-thù,
phản-bội Tổ-Quốc !

Pour combattre la Chine Communiste
il faut renverser

le régime communiste vietnamien

à bas le
Parti Communiste Vietnamien

complice avec l'ennemi,
perfide avec le Peuple,
lâche avec l'ennemi,
traître envers la Patrie !