Phong-Trào Giới Trẻ Thế-Giới Vì Nhân-Quyền, kết hợp cùng Hội Phật-Giáo VN
Thống-Nhất Châu Âu và Phong-Trào Việt Hưng VN tổ-chức biểu-tình
chống Trung-Cộng trước tòa nhà trụ-sở của Liên-Hiệp-Quốc, Genève

Manifestation contre la Chine Communiste
devant le siège des Nations Unies à Genève
06.11.2018

video Facebook 1 - video Facebook 2 - video Facebook 3 - video Facebook 4 - video Facebook 5 - video Facebook 6

video Facebook 7 - video Facebook 8 - video Facebook 9

       

      

       

        

       

       

       

       

       

       

        

Ðả-đảo
Ðảng Cộng-Sản Việt- Nam

đồng-lõa với giặc,
gian ác với dân,
lụy-phục ngoại-thù,
phản-bội Tổ-Quốc !

Pour combattre la Chine Communiste
il faut renverser

le régime communiste vietnamien

à bas le
Parti Communiste Vietnamien

complice avec l'ennemi,
perfide avec le Peuple,
lâche avec l'ennemi,
traître envers la Patrie !