Tổng Biểu-Tình Toàn Quốc và khắp Thế-Giới
Phản-đối Việt-gian Bán nước
cho Trung-Cộng !!!

Tháng Hai - Février 2019

Manifestations générales à travers la planète
Février 2019

26.02.2019
San Jose

Biểu-Tình Phản-đối Việt-gian Bán nước cho Trung-Cộng !!!

     

Oslo
24.02.2019

Anh Chị Em Facebookers tại Oslo xuống đường cổ võ chào mừng TT Donald Trump đến VN
dự cuộc Họp Thượng-Đỉnh lần thứ 2 Mỹ - Bắc Hàn, 27-28.02.2019

video Facebook

23.02.2019
Paris

Biểu-Tình Phản-đối Việt-gian Bán nước cho Trung-Cộng !!!

video Facebook

        

       

  

16.02.2019
Paris

Biểu-Tình Phản-đối Việt-gian Bán nước cho Trung-Cộng !!!

video Facebook

       

       

       

       

16.02.2019
Sài-Gòn

Dân oan vườn rau Lộc-Hưng biểu-tình.

       

       

       

     

Hà-Nội 14.02.2019

Hà-Nội thắp hương tưởng-niệm những người con của đất Mẹ đã hy-sinh ở mặt trận Vị-Xuyên, Hà-Giang.

   

San Jose 13.02.2019

  

Ðả-đảo
Ðảng Cộng-Sản Việt- Nam

đồng-lõa với giặc,
gian ác với dân,
lụy-phục ngoại-thù,
phản-bội Tổ-Quốc !

Pour combattre la Chine Communiste
il faut renverser

le régime communiste vietnamien

à bas le
Parti Communiste Vietnamien

complice avec l'ennemi,
perfide avec le Peuple,
lâche avec l'ennemi,
traître envers la Patrie !